Cơ sở dữ liệu dân cư

Sản phẩm cho phép mở rộng quản lý với phạm vi lớn hơn, tiện ích hơn cho cơ quan Công an trong việc nhập liệu, quản lý và...

Residential Database

The product allows for wider scope of management, more convenient for the police in data entry.