Sản phẩm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TỘI PHẠM

Cho phép dễ dàng quản lý tiền án, tiền sử của từng cá nhân, xuất báo cáo thống kê theo từng địa bàn để từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời. Tăng hiệu quả quản lý và độ chính xác cho nguồn nhân lực phụ trách quản lý tội phạm, dễ dàng sử dụng, thao tác thuận tiện.