Sản phẩm

PHẦN MỀM LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

Giải quyết bài toán đăng ký và quản lý lưu trú cho Công An, thay thế phương thức đăng ký lưu trú truyền thống, tạo sự thuận tiện tối đa cho đơn vị quản lý, cơ sở kinh doanh và người dân. Cho phép thực hiện các hoạt động giao tiếp, trao đổi thông tin, quản lý đối tượng, phổ biến và tuyên truyền thông tin.