Sản phẩm

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG

Minh bạch - Tiết kiệm - Hiệu quả


Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sản phẩm công

Đổi mới qui trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.