Sản phẩm

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LIÊN THÔNG

Đơn giản - Tiện ích - Tốc độ


Giải quyết bài toán về hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân. Thủ tục nhanh gọn, đơn giản tạo tiền đề nâng cao nhận thức của người dân về chính quyền điện tử. Kết nối phần mềm một cửa điện tử và liên thông quá trình xử lý từng thủ tục hành chính.