Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Nhật Cường Software được tổ chức thành 4 khối lớn, thực hiện công việc chuyên biệt, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.